Дэд бүтэц

Энэхүү бүтээгдэхүүнд автозам, төмөр замын дагуу зорчиж буй тээврийн хэрэгсэл, зорчигч, тээвэрчдэд хамгийн их сөрөг нөлөө учруулдаг цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийг 72 цагийн өмнөөс 3 цаг тутмаар бүс нутгийн динамик загвар ашиглан, урьдчилан тооцоолсон үр дүнгүүд багтана.