УУР АМЬСГАЛЫН САР, ЖИЛИЙН НОРМЫН ЗУРАГЛАЛ


      Монгол орны сар, жилийн агаарын дундаж температур, нийлбэр хур тунадсны нормын (1991-2020 оны) мэдээллийг ашиглан статистик буулгалтын ANUSPLIN загвараар орон зайн 7км-ын нарийвчлалтай грид мэдээлэл үүсгэн өндөр нарийвчлалтай уур амьсгалын нормын зураглалыг боловсруулан гаргасан.

ЗУРАГ 1. ЖИЛИЙН ДУНДАЖ АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ГАЗАРЗҮЙН ТАРХАЛТ (1991-2020)

 

 

                                                                                         ЗУРАГ 2. САРЫН ДУНДАЖ АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ГАЗАРЗҮЙН ТАРХАЛТ (1991-2020)

Тайлбар:        1-р мөр – 12, 1, 2-р сарын дундаж агаарын температур (өвлийн улирал)

2-р мөр – 3, 4, 5-р сарын дундаж агаарын температур (хаврын улирал)

3-р мөр – 6, 7, 8-р сарын дундаж агаарын температур (зуны улирал)

4-р мөр – 9, 10, 11-р сарын дундаж агаарын температур (намрын улирал)

 

 

ЗУРАГ 3. ЖИЛИЙН НИЙЛБЭР ХУР ТУНАДАСНЫ ГАЗАРЗҮЙН ТАРХАЛТ (1991-2020)

 

 

                                                                                         ЗУРАГ 4. САРЫН НИЙЛБЭР ХУР ТУНАДАСНЫ ГАЗАРЗҮЙН ТАРХАЛТ (1991-2020)

Тайлбар:        1-р мөр – 12, 1, 2-р сарын нийлбэр хур тунадас (өвлийн улирал)

2-р мөр – 3, 4, 5-р сарын нийлбэр хур тунадас (хаврын улирал)

3-р мөр – 6, 7, 8-р сарын нийлбэр хур тунадас (зуны улирал)

4-р мөр – 9, 10, 11-р сарын нийлбэр хур тунадас (намрын улирал)